Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εξυπηρέτησή σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Περισσότερα...

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαιολογητικά Εγγραφής

1. Αίτηση εγγραφής.

        

 

 

2. Καταστατικό ή τροποποίηση καταστατικού εταιρείας που φαίνονται οι ομόρρυθμοι εταίροι της (Ο.Ε./Ε.Ε.) / Φ.Ε.Κ. συστάσεως και Φ.Ε.Κ. που φαίνονται οι διαχειριστές ή ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύσταση και τον ορισμό διαχειριστών (Ε.Π.Ε.) / Φ.Ε.Κ. συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ή ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύσταση καθώς και τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ. (Α.Ε.) / ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύσταση και τον ορισμό διαχειριστή (Ι.Κ.Ε.).

3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ή άλλο έγγραφο Δ.Ο.Υ. (π.χ. έναρξη), από την οποία να προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία ασκεί τη δραστηριότητα του παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα ικριωμάτων τουλάχιστον επί τριετία.

4. Βεβαίωση ή άλλο ισοδύναμο βεβαίωσης έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου (εμπορικού, βιοτεχνικού κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία ασκεί τη δραστηριότητα του παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα ικριωμάτων τουλάχιστον επί τριετία.

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι δε διώκεται και δεν έχει καταδικασθεί για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας και της δόλιας χρεοκοπίας.                         

 

 

 

 

 

* Τα δικαιολογητικά 2 απαιτούνται εφ’ όσον το υποψήφιο μέλος είναι ομόρρυθμο μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε., εταίρος-διαχειριστής Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλος Δ.Σ. Α.Ε.

** Στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος δεν έχει συμπληρώσει τριετία στο επάγγελμα, αλλά συνεχίζει προηγούμενη ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή άλλης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 3 και 4 και για την ατομική επιχείρηση ή την εταιρεία αυτή.

*** Τα δικαιολογητικά 3 και 4 υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος ή η εταιρεία δεν έχει συμπληρώσει τριετία στο επάγγελμα ούτε προέρχεται από συνέχιση ή μετατροπή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας που έχει συμπληρώσει τριετία στο επάγγελμα.